فرهنگ و آداب و رسوم


آداب و روسم عجیب دنیا: جشنواره تایپوسام در هند مذاهب و فرهنگ‌های گوناگون در سراسر جهان به بهانه تولد، ازدواج، رسیدن به بلوغ، مرگ و .. آداب و رسوم خاص خو...

توسط : الهام عبدیها
1396/05/04 - 12:49

Back to Top